بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ شروع کلاسهای مرکز در ترم جدید، شنبه مورخ 26 بهمن ماه می باشد.