نمرات دروس مدار منطقی و شبکه هم اکنون در سامانه سجاد ثبت شد