خبر از سامانه سجاد می باشد ::     

قابل توجه دانشجویان گرامی امکان انتخاب برخی دروس جدید برای بعضی از رشته های مرکز در زمان حذف و اضافه فراهم شده است دانشجویانی که تمایل به انتخاب واحد های بیشتر دارند تا پایان روز یکشنبه مورخ 1392/11/4 می تواندافزایش واحد دهند. در صورتی که زمان کلاس یا امتحان دروس تخصصی ارائه شده با دروس عمومی تداخل داشت دانشجو باید درس اختصاصی را انتخاب نماید . سید مرتضی موسویان - مرکز آموزش علمی-کاربردی رسانه