توجه : 

کلاس کارورزی 1 روز های دوشنبه ساعت 17:15 الی 19 برگزار می شود. استاد این درس تغییر کرده است. ( استاد علی اصغر کریمی )

کلاس آشنایی با مبانی امنیت شبکه روز های چهارشنبه از ساعت 18 برگزار می شود ( استاد سید یاسین موسویان )

به دیگران نیز خبر دهید!!