این دوشنبه ( 26 اسفند ) کلاس کارورزی1 برگزار می شود