بچه ها استاد میرزایی نمره های اخلاق رو وارد کرده ....