کلاس کارورزی1 فردا سه شنبه 26 فروردین ساعت 19 برگزار می شود