استاد وحیدی نمره های زبان خارجی عمومی رو وارد کرده