دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 462 کیلوبایت
توضیحات: Chapter3.pptx
دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 666 کیلوبایت
دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 1.02 مگابایت
توضیحات: Chapter4.ppt
دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 840 کیلوبایت
توضیحات: Chapter5.ppt
دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 1.34 مگابایت
توضیحات: Chapter6.ppt
دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 1004 کیلوبایت
توضیحات: Chapter7.ppt
دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 1.34 مگابایت
توضیحات: Chapter7_1.ppt
دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 1.22 مگابایت
توضیحات: Chapter8.ppt
دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 826 کیلوبایت
توضیحات: Chapter9.ppt
دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 2.05 مگابایت
توضیحات: Chapter11.pptx
دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 161 کیلوبایت
توضیحات: Computer Network Security Syllabus

دریافت
عنوان: اسلاید درس امنیت شبکه
حجم: 706 کیلوبایت
توضیحات: SSL.ppt