برای انتخاب واحد تا قبل از تکمیل ظرفیت هرچه سریعتر به سامانه سجاد مراجعه کنید.

آدرس سامانه سجاد در پیوندها موجود است.