دوستانی که قرار است سیستم عامل سنت او اس را بر روی وی ام ور نصب کننند می تواننند فایل های زیر را دانلود و مثل آموزشی که درست کردم عمل کننددیدن آموزش نصب این سیستم عامل بر روی ماشین مجازی وی ام ور (آموزش توسط خودم درست شده است)