دوستان رشته اینترنت و شبکه های گسترده توجه داشته باشید زمان برگزاری امتحان زبان تخصصی از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1393.10.28 به ساعت 14 همان روز تغئیر یافته
لطفا به دوستان خود اطلاع دهید.