دوستان رشته اینترنت و شبکه های گسترده

امتحان روز شنبه 1394/03/23 مجددا در روز چهارشنبه 1394/03/27 برگزار و تکرار میشود و نمرات قبلی محاسبه نمیشود... لطفا به دوستان خود اطلاع رسانی کنید.