استاد میرزایی نمره های اندیشه اسلامی 1 رو وارد کرده